10 May 2006

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ The European Ecovillage Network – www.gen-europe.org

Τα «Οικολογικά χωριά και οι Εναλλακτικές Κοινότητες» είναι ένας σύγχρονος δυναμικός τρόπος οργάνωσης του κοινωνικού βίου.

Ενώνει δύο μεγάλες αλήθειες:

πρώτον, ότι η ανθρώπινη ζωή αναβαθμίζεται εάν βρεθεί στο πλαίσιο μιας μικρής, υποστηρικτικής και υγιούς κοινότητας και

δεύτερον, ότι ο πιο ενδεδειγμένος δρόμος για την αειφόρο ανάπτυξη στον Πλανήτη είναι να ανακαλύψουμε εκ νέου, να βελτιώσουμε και να εξελίξουμε την παραδοσιακή κοινοτική μας ταυτότητα.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΡΑΜΑ

Τα Οικολογικά Χωριά παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη καταναλωτικών αναγκών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συγχρόνως αντιπροσωπεύουν οικιστικά πρότυπα με ιδιαίτερα ικανοποιητικές συνθήκες για την ανθρώπινη διαβίωση.

Σήμα κατατεθέν της οικολογικής τους ταυτότητας είναι η εθελοντική απλότητα και οι αρχές οικολογικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού τα Οικολογικά Χωριά επιδιώκουν την ένταξη τεχνολογιών εξειδικευμένων να υπηρετούν διαδικασίες συλλογικής δράσης.

Οικολογικά χωριά και κοινότητες υπάρχουν ήδη σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές, στο βιομηχανοποιημένο Βορρά και σε φτωχότερες χώρες του Νότου, τόσο σε υπάρχουσες όσο και σε νέες, φτιαγμένες ειδικά για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.

Κάθε Οικολογικό Χωριό, στο δικό του βαθμό, αντλεί έμπνευση από τις οικολογικές, κοινωνικές και πνευματικές επιδιώξεις του.

Αναζητά δηλαδή να φτιάξει ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που να προσιδιάζει στο προσωπικό πολιτισμικό, οικολογικό και οικονομικό του πλαίσιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Το GEN­Europe είναι ένα δίκτυο Οικολογικών Χωριών στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Έχει 70 μέλη σε περίπου 26 χώρες.

Είναι ο θεμελιωτής του Παγκοσμίου Δικτύου Οικολογικών Χωριών (GEN) το οποίο έχει συνυπάρξει συμβουλευτικά με το UN­ECOSOC (Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο) και είναι μέλος του UNITAR­CIFAL, πρωτοβουλίας για την παροχή εκπαίδευσης για την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες.

ΣΤΟΧΟΙ

Το δίκτυο GEN­Europe προάγει την ανάπτυξη βιώσιμων οικολογικών χωριών και κοινοτήτων.

Εργάζεται προκειμένου να ενισχύσει τόσο τις δυνατότητες του κάθε Οικολογικού Χωριού χωριστά, όσο και αυτών που είναι οργανωμένα μεταξύ τους σε Εθνικά Δίκτυα.

Το GEN ενημερώνει την ευρύτερη κοινωνία σχετικά με τα οφέλη της εμπειρίας ενός οικολογικού χωριού, ενη – μερώνει τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ – NGOs).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η GEN ­ Europe προάγει την ανάπτυξη του κινήματος των Οικολογικών Χωριών μέσα από τις παρακάτω ενέργειες με την επεξεργασία και με την προώθηση πληροφοριών προβάλλοντας τις πρωτο

βουλίες που αφορούν τα Οικολογικά Χωριά:

· με δημοσιεύσεις πληροφοριών γύρω από τη ζωή τους και μέσα από συλλογικά δίκτυα έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής που φτάνουν σε περισσότερους από 150.000 αναγνώστες σε εννέα γλώσσες

· με την παροχή οικονομικής βοήθειας και με υποτροφίες για να ενισχυθούν η διαδικτύωση και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μελών των Οικολογικών Χωριών

· με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και άλλων Εκπαι δευτικών Ιδρυμάτων για το σχεδιασμό και την παροχή αναγνωρισμένης εκπαίδευσης με επίκεντρο τα Οικολογικά Χωριά

· με τη συμμετοχή σε συνδιασκέψεις κορυφής, σε συνέδρια, εκθέσεις και σε άλλες δημόσιες εκδηλώσεις για να διαδώσει την ιδέα και την εμπειρία των Οικολογικών Χωριών σε πολιτικούς, σχεδιαστές, επαγγελματίες και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.

Τα Οικολογικά Χωριά θεωρούνται ενεργά όταν η δραστηριότητά τους διέπεται από ορισμένες, ή και από όλες τις παρακάτω αρχές:

• τοπική οικονομική ανάπτυξη

• οικονομικοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί

• ενίσχυση συνοχής του ανθρώπινου δυναμικού της κοινότητας

• συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων

• επίλυση συγκρούσεων

• ολιστική εκπαίδευση

• τοπική παραγωγή βιολογικών προϊόντων

• ολιστικός οικολογικός σχεδιασμός (permaculture)

• ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• οικολογική δόμηση

• ανανεώσιμα συστήματα παραγωγής ενέργειας

• διαχείριση απορριμμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με την ιδέα των οικολογικών χωριών ή για το πού να αναζητήσετε ένα Οικολογικό Χωριό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

www.gen-europe.org

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙTE ΝΑ ΚΑΝΕTE...

· Πείτε το στους φίλους σας, για μας

· Γίνετε μέλος του Εθνικού Δικτύου των Οικολογικών Χωριών στη χώρα σας

· Γίνε μέλος μας!

GEN- Europe Twin Offices

ZEGG Ecovillage (Germany) and Findhorn Ecovillage (Scotland)

Επικοινωνία: Rosa-Luxemburgstr 89;D-14806 Belzig- Germany

+49(0)33841 44766 phone, 44768 fax info@gen-europe.org

Πληροφορίες για την Ελλάδα:

• Ειρήνη Κουρδάκη irinikourdaki@yahoo.gr 6946 111262, 210.6459955

• Άννα Φιλίππου 6948 069076

«Τα Οικολογικά Χωριά αντιπροσωπεύουν μια σημαντική και πολλά υποσχόμενη κίνηση της παγκόσμιας Ιστορίας.»

Dr. Robert J. Rosenthal

Καθηγητής της Φιλοσοφίας

Κολλέγιο Hanover

Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών και Κοινοτήτων

ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ-ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ!

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!No comments: